Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BBD Bouwmanagement B.V.

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met BBD Bouwmanagement B.V.. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wijst BBD Bouwmanagement B.V. uitdrukkelijk van de hand.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door BBD Bouwmanagement B.V., met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
  3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
  4. BBD Bouwmanagement B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever heeft geleden dan wel zal lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BBD Bouwmanagement B.V. in de nakoming van haar verplichtingen uit de opdracht.
  5. Iedere aansprakelijkheid van BBD Bouwmanagement B.V., haar medewerkers en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met BBD Bouwmanagement B.V. de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de opdrachtsom met een maximum van € 100.000,–.
  6. In het geval BBD Bouwmanagement B.V. in het kader van de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt, is BBD Bouwmanagement B.V. voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. Opdrachtgever machtigt BBD Bouwmanagement B.V. hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
  7. BBD Bouwmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bedstanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
  8. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever aan BBD Bouwmanagement B.V. over het verschuldigde factuurbedrag vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BBD Bouwmanagement B.V. is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Almelo.

Deze algemene voorwaarden zijn op 14 december 2011 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo en zijn aldaar geregistreerd onder depotnummer:

 

BBD staat voor

Vakkundig
Kostenbesparend
Goede communicatie

Wij werken onder andere voor

BBD BOUWMANAGEMENT BV

Doesburgstraat 11 – 7575 EN Oldenzaal
Telefoon +31 (0)541 55 49 60
E-mail info@bbd-bouwmanagement.nl

Voeg toe aan uw adresboek >

Route naar BBD Bouwmanagement in Oldenzaal >